Skrundas novada pašvaldība

31.03.2015 19:40

Raiņa ielā 11, Skrunda, LV – 3326
Tālr.: 63331555;
Fakss: 63350452;
http://www.skrunda.lv
e-pasts: dome@skrunda.lv
Reģ.Nr.: 90000015912

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Guna Skrebele, tālr.: 29421665

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldībai nesen iekārtots savs kompostēšanas laukums, iegūto kompostu izmanto parku un skvēru apzaļumošanai. Notekūdeņu dūņas nodotas sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.

Pašvaldības pieredze:
Skrundas komunālā saimniecība 2014. gadā ar LVAF finansiālu atbalstu realizēja projektu “Uzglabā atkritumus atbildīgi”. Projekta ietvaros tika veikta iedzīvotāju informēšana par atkritumiem to veidiem, samazināšanu caur vietējo informatīvo izdevumu. Vēl tika veiktas iedzīvotāju talkas, lai veiktu priekšdarbus teritorijas sakopšanai. Tika pielāgota teritorija komposta laukumam, ņemot vērā lielos noteikumu par bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanu – nostiprinājām betona sienas un pamatni, uzstādījām žogu, ierīkojām lietus ūdens savākšanas sistēmu, uzstādījām atkritumu urnas, uzlikām informatīvo plāksni par to ko drīkst un nedrīkst mest. Papildus informācija: http://skrundasnovads.lv/?fn_mode=fullnews&fn_id=1988