Rēzeknes pilsētas dome

03.04.2015 09:58

Rēzeknes pilsētas dome
Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV – 4601
Tālr.: 64607605;
Fakss: 64607606
http://www.rezekne.lv
e-pasts: dome@rezekne.lv
Reģ.Nr.: 90000025465

Par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgā persona: Natālija Siņicina, tālr.: 64607648

Pašvaldība nodrošina savas teritorijas parku, mežaparku, kultūrvēsturisko, dabas objektu un kapsētu vides sakopšanu un zaļo atkritumu apsaimniekošanu. Zaļie atkritumi nodoti atkritumu apsaimniekotājam apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā.
Pašvaldība veic zaru šķeldošanu.
Notekūdeņu dūņas apsaimnieko uzņēmums.
Kompostēšanā individuāli iesaistās mājsaimniecības.