Projekts “RECO Baltic 21 Tech”

09.04.2015 10:25

Nr. 64, Līdzfinansē ERAF

“UZ ILGTSPĒJĪGU ATKRITUMU SAIMNIECĪBU BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ”

Projekta raksturojums un mērķis

Norises laiks No 2010. gada oktobra līdz 2013. gada decembrim

Nosaukums RECO Baltic 21 Tech – Ceļā uz ilgtspējīgu atkritumu saimniecību Baltijas jūras reģionā.
Saīsināti – RB21T

Pamatojums
Atkritumu saimniecība ir iemesls nopietnām bažām Baltijas jūras reģiona valstīs, kuru starpā ir novērojamas nozīmīgas atšķirības. Tā piemēram, ja Vācijā vai Zviedrijā tiek noglabāti ap 3 % mājsaimniecību atkritumu, tad attiecīgi Polijā šis skaitlis pārsniedz 90 % no visu mājsaimniecību radītā atkritumu daudzuma. Nepietiekama starpvalstu rīcība atkritumu saimniecībā skaidri kavē minētās nozares attīstību Baltijas jūras reģionā (Baltic Sea Region – BSR).

Reco Baltic 21 Tech (RB21T) projektu daļēji finansē Interreg IVB Baltic Sea Region programma 2007.-2013. gadam. Tā mērķis ir risināt minēto problēmu, veicinot ilgtspējīgu atkritumu saimniecību Baltijas jūras reģionā. Projekta mērķis ir stiprināt Baltijas jūras reģiona valstu spējas apgūt pilnu atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un nodrošināt to atkritumu apsaimniekošanas atbilstību dažādām Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Ir sagaidāms, ka RB21T projekts radīs arī inovatīvas uzņēmējdarbības iespējas tīro tehnoloģiju (Clean-Tech) jomā. Praktiskā ziņā tas nozīmētu, ka RB21T izveidos starpnacionālu un starpnozaru platformu pieredzes apmaiņai atkritumu saimniecībā Baltijas jūras reģionā, kas tad arī paaugstinātu minētā projekta konkurētspēju. RB21T projekts būs tieši domāts 30 vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa lēmumu pieņēmējiem, lai palīdzētu tiem īstenot investīcijas atkritumu saimniecībā pamatojoties uz pēdējiem pētījumiem t.s. ‘labāko pieejamo tehnoloģiju’ (Best Available Technologies – BAT) jomā.

Mērķis
Projekta kopējais mērķis ir uzlabot lokālā un reģionālā līmeņa subjektu spējas pielietot tādu atkritumu apsaimniekošanas īstenošanas gaitu, kas veicinātu ES atkritumu apsaimniekošanas direktīvu ieviešanu, tādējādi palīdzot Baltijas jūras reģiona valstīm risināt ar atkritumu apsaimniekošanu un to noglabāšanu saistītās problēmas.

Projekta uzdevumi un aktivitātes

Projektam ir sekojoši apakš uzdevumi:

2.1. Projekta rezultātu institucionalizēšana:

 • Ieviest praksē RB21T projekta ietvaros attīstītās sistemātiskās metodes atkritumu saimniecībā (informatīvā tīklošana; Atkritumu apsaimniekošanas plānošanas sistēma – Waste Management Planning System (WAMPS), vadlīnijas un rokasgrāmatas);
 • Uzturēt platformu Baltijas jūras reģiona valstīm, kas nodrošinātu kopdarbību atkritumu saimniecībā caur ekspertorganizāciju, atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju piegādātāju un visu citu ieinteresēto pušu ciešu sadarbību;
 • Izstrādāt stratēģiju Baltijas jūras reģiona līmenī un investīciju modeli, kas noteiktu nepieciešamās darbības, nodrošinot organizatorisko apmācību valsts un pašvaldību varas struktūru ietvaros, lai turpinātu attīstīt atkritumu apsaimniekošanu un samazinātu darījumu izmaksas.

2.2. Pozitīvās pieredzes apmaiņa un ‘labākās pieejamās tehnoloģijas’ – Best Available Technologies (BAT):

 • Kopīgi izvēlēties un realizēt tādus pilotprojektus, kas būtu balstīti uz iepriekšēju pozitīvu pieredzi;
 • Katrā valstī realizēt vismaz divus konkrētus investīciju projektus, informatīvi tos izplatīt Baltijas jūras reģiona līmenī un piesaistīt ārējo finansējumu šiem projektiem 20 miljonu eiro (€) apmērā.
 • Caur t.s. ‘pozitīvās pieredzes’ identificēšanu un apmaiņu dot projekta partneriem iespēju aplūkot to atkritumu saimniecības vajadzības nākotnes perspektīvā, uzlūkojot atkritumus kā investīciju līdzekli inovācijām, uzņēmējdarbības iespējām un nodarbinātībai.
 • Uzlabot spējas pārvarēt grūtības saskarsmē ar piemērotu atkritumu apsaimniekošanas metožu un tehnoloģiju izvēli.

Organizācija, norises vieta

Projekta izpildi vada un koordinē Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.

Projekta īstenošanas vieta – Latvija. Pieredzes apmaiņa – projekta dalības partneru valstīs.

Pieeja un metodes projekta realizācijā
Projekts tiek realizēts ar kompleksu sērijveida darba pakešu palīdzību:

Darba pakete Nr.1. – Menedžments;
Darba pakete Nr.2. – Informācija, komunikācija un projekta diseminācija;
Darba pakete Nr.3. – Reģenerācijas pilotprojekti, kuru mērķis būtu lielapjoma investīciju piesaistīšana;
Darba pakete Nr.4. – Investīciju plāni un ieviešana;
Darba pakete Nr.5. – Kopēja stratēģija atkritumu saimniecības investīciju attīstībai Baltijas jūras reģionā

Projekts būs tieši domāts 30 vietējā/reģionālā un nacionālā līmeņa lēmumu pieņēmējiem, tādejādi nodrošinot atbalstu investīcijām atkritumu saimniecībā. Ar gaidāmo pasākumu plānošanas un datubāzes izveides palīdzību projekts arī palīdzēs lēmumu pieņēmējiem attīstīt ilgtspējīgas investīcijas ciešā saiknē ar pēdējiem pētījumiem, modernākajiem sasniegumiem un labāko tehnoloģiju pieejamību pasaulē. Lai veicinātu projekta dissemināciju, nodrošinātu piekļuvi labākajām pieejamajām tehnoloģijām un izstrādātu labāku apsaimniekošanas modeli/stratēģiju, projekts arīdzan izveidos saiknes starp vismaz 4 ES sistēmas tīkliem un pasaules mēroga asociācijām atkritumu saimniecībā, kā, piemēram: ISWA, MEDA, EUREKA un ESPON.

Turklāt, projekta ietvaros tiks izveidota viena starpnacionāla un starpnozaru platforma pieredzes apmaiņai atkritumu saimniecībā Baltijas jūras reģionā, kas palielinātu reģionālās perspektīvas un konkurentspēju minētās nozares ietvaros. Visu plānoto aktivitāšu mērķis ir attīstīt labākos pilotprojektus, kas spētu piesaistīt 20 miljonu eiro (€) investīcijas, un izveidot tiešas saiknes ar 10 potenciālajiem investoriem (starptautiskās finanšu institūcijas un privātais sektors), kas tad arī būtu iekļauti projekta partnerībā kopā ar plānotajām aktivitātēm. Projektam izvēlētā pieeja, metodes un sekojoši arī rezultāti būtu koriģējami visos projekta realizācijas līmeņos.

Partneri

Projekta partneri ir rūpīgi izvēlēti, lai:

 • Sasniegtu projekta mērķus, attīstot pilotprojektus ar augstu piemērojamības spēju visā Baltijas jūras reģionā;
 • Sasniegtu, ietekmētu un radīt ilgtermiņa iespaidu uz uzvedības modeļa un attieksmes maiņu atkritumu saimniecībā;
 • Attīstītu t.s. „tīrās” un bezatlikuma tehnoloģijas;
 • Noteiktu kopējas rekomendācijas Baltijas jūras reģiona līmenī un veicinātu Baltijas jūras rīcības plāna (Baltic Sea Action Plan – BSAP) ieviešanu;
 • Piesaistītu investīcijas un finansu līdzekļus.

Pateicoties praktiskai un funkcionālai pieejai Reco Baltic 21 Tech projekts tiecas spēlēt būtisku lomu Baltijas jūras reģiona identitātes stiprināšanā un dot savu ieguldījumu integrēta un konkurentspējīga reģiona izveidē, risinot kā mūsdienu, tā arī nākotnes izaicinājumus.

Iepirkumi

ID Nr. LASA 2013/1
„BIO reaktora konstrukcijas pārbaude un metodikas izstrāde sadzīves bioloģiski sadalāmo atkritumu kompostēšanai aerobos apstākļos” projektā RECO ”Baltic 21 Tech RB21T”
Iepirkuma procedūra ir noslēgta.

Citi iepirkumi nav izsludināti.