Projekts “Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā”

14.04.2015 13:02

Projekta raksturojums un mērķis

Norises laiks No 2014. gada augusta līdz 2014. gada novembrim
Nosaukums Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā

Pamatojums
Daudzas no ES dalībvalstīm ir uzsākušas praktisko bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) samazināšanu poligonos ar mājsaimniecību iesaisti savu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā un izmantošanā. Kā vienkāršākā no tām ir kompostēšanas metode, kuras pozitīvais iznākums balstās uz atbilstoša satura bioloģisko atkritumu atšķirošanu un pārstrādi, nodrošinot vajadzīgo pārstrādes tehnoloģiju.

Latvijā šāda prakse nav uzsākta valsts mērogā un individuāliem komposta veidotājiem bieži trūkst zināšanu, kā arī praktiskās pieredzes.

Latvijā nav uzsākta centralizēta vienģimeņu māju mājsaimniecību iesaiste bioloģisko atkritumu atdalīšanā un kompostēšanā, līdz ar to valstī netiek samazināts apglabājamo bioloģisko atkritumu daudzums, kuru varētu kvalitatīvi izmantot mājsaimniecībās kā augsnes uzlabotāju. Tas nesniedz arī iespēju valstī atbilstoši izveidot statistiku par pārstrādājamiem bioloģiskiem atkritumu apjomiem, ko var realizēt iesaistot mājsaimniecības to atdalīšanā un pārstrādē.
Tāpēc pieteiktais projekts, kuru paredzēts realizēt Mārupes novada mājsaimniecību vidē, tiks izmantots ne tikai, lai ierosinātu novada mājsaimniecības uzsākt aktīvu bioloģisko atkritumu atšķirošanu un pārstrādi, bet arī, lai, tādējādi, popularizētu „zaļo” dzīvesveidu.

Mārupes novadā, kurā proporcionāli ir liels vienģimeņu māju mājsaimniecību skaits un, kurā ir uzsākta centralizēta papīra, plastmasas un stikla atšķirošana to rašanās vietā, svarīgi ir iesaistīt iedzīvotājus atkritumu apsaimniekošanas tālākā attīstībā un konkrēti – bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā. Šāda aktivitāte palīdzētu noteikt arī nepieciešamos tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus, kā arī noteikt ieteicamākos šķirošanas un kompostēšanas veidus. Informāciju tālāk iespējams izmantot arī citās Latvijas pašvaldībās. Tāpēc biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” ierosina šādu projektu uzsākt, sadarbojoties ar asociācijas biedru – Mārupes novada domi.

Mērķis
Projekta mērķis ir izglītot sabiedrību un popularizēt „zaļo” dzīvesveidu, izglītojot un ieinteresējot vienģimeņu māju īpašniekus Mārupes novadā praktiskā aktivitātē – bioloģisko atkritumu atšķirošanā, kompostēšanā un komposta izmantošanā savā saimniecībā, kā arī noteikt iespējamo apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazinājumu, uzsākot kompostēšanu mājsaimniecībās

Projekta uzdevumi un aktivitātes

Projektam ir sekojoši apakš uzdevumi:

Uzsākot projektu, sadarbībā ar Mārupes novada Domi, ir paredzēts, izmantojot biedrības speciālistu zināšanas un līdzšinējo pieredzi, sagatavot informatīvo izdales materiālu vienģimeņu māju iedzīvotājiem par bioloģisko atkritumu šķirošanu un kompostēšanu mājsaimniecībā, kā arī aptaujas anketas par bioloģiski noārdāmo atkritumu pašreizējo apsaimniekošanu un iespēju veikt to atšķirošanu un kompostēšanu. Materiālu projekta izpildītāji izplatīs novada privātmājās. Aizpildīto anketu savākšana un pieteikšanās informatīvajam semināram notiks ar novada domes starpniecību.

Seminārs, lai iepazīstinātu mājsaimniecības ar piemērotām bioloģisko atkritumu kompostēšanas iekārtām un metodēm, tiks organizēts septembra mēnesī. Tā laikā iedzīvotājiem būs iespēja praktiski iepazīties ar rūpnieciski izgatavotu kompostēšanas iekārtu izmantošanu, komposta sagatavošanas pamatprincipiem, vienkāršotām tā sagatavošanas metodēm un gatavā komposta izmantošanu.

Projektā paredzēta vairāku veidu kompostēšanas iekārtu iegāde, lai vizuāli parādītu kompostēšanas tvertņu daudzveidību un praktiski demonstrētu lietošanas nosacījumus. Vienlaicīgi ar atkritumu kompostēšanas iekārtu iegādi, paredzēts izstrādāt arī informatīvo materiālu par tā izmantošanu komposta veidošanai.

Projekta ietvaros tiks apkopota informācija no nodotajām anketām un sagatavots elektronisks materiāls Mārupes novada mājas lapai par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu un tās attīstību novadā.

Organizācija, norises vieta

Projekta izpildi vada un koordinē Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.
Projekta īstenošanas vieta – Latvija, Rīga, Mārupes novads.

Pieeja un metodes projekta realizācijā
Projekts tiek realizēts veicot plānoto darba uzdevumu.

Projekta mērķauditorija – Mārupes novada vienģimeņu vai divģimeņu māju mājsaimniecību saimnieki vai nomnieki, kas var lemt par bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu atdalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas un šo atkritumu tālāku pārstrādi kompostējot savā teritorijā.
Mērķauditorija – Mārupes novada vienģimeņu māju mājsaimniecības, kuru skaits ir 2250 mājas ar kopējo iedzīvotāju skaitu – 9000. Novads ir biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” biedrs. Tajā ir uzsākta centralizēta papīra, plastmasas un stikla atšķirošana to rašanās vietā, tāpēc atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošanai (bioloģisko atkritumu) ir svarīgi iesaistīt arī vienģimeņu un divģimeņu māju mājsaimniecības.

Tieša sabiedrības līdzdalība sagaidāma no privātmāju iedzīvotājiem – kā informatīvā materiāla saņemšana un anketu aizpildīšana, kā arī dalība informatīvajā seminārā. Praktiska darbība ir sagaidāma pēc projekta realizācijas – bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana savās mājsaimniecībās.
Netieši projektā iesaistīsies Mārupes novada iedzīvotāji un pārējie Latvijas iedzīvotāji, kas būs apmeklējuši Mārupes novada domes mājaslapu vai biedrības LASA mājaslapu, un iepazinušies ar informāciju par atkritumu kompostēšanu mājsaimniecībās.

Partneri

Projekta partneris ir Mārupes novada dome.

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67934695
Fakss: 67149858
E-pasts: marupe@marupe.lv,
http://www.marupe.lv/

Plānotie rezultāti

1. Sagatavot informatīvos izdales materiālus par sadzīves bioloģisko atkritumu šķirošanu un kompostēšanu mājsaimniecībās.

2. Sagatavot aptaujas anketas bioloģisko atkritumu šķirošanas un kompostēšanas metodes iespējamiem lietotājiem par bioloģisko atkritumu radītiem daudzumiem, to pašreizējiem apsaimniekošanas veidiem un pārstrādes iespējām uz vietas mājsaimniecībās; izplatīt sagatavotos materiālus un aptaujas anketas Mārupes novada vienģimeņu māju īpašnieku vai apsaimniekotāju vidū.

3. Noorganizēt iedzīvotāju semināru, kurā iepazīstināt interesentus ar iespēju atšķirot un kompostēt atkritumus mājas apstākļos, iepazīstināt mājsaimniecības ar piemērotām bioloģisko atkritumu kompostēšanas iekārtām un metodēm.

4. Veikt mājsaimniecību, kas praktiski vēlas atdalīt bioloģiski noārdāmos atkritumus un pārstrādās tos, uzskaiti; savākt un apkopot datus par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā.

5. Sagatavot izglītojošu elektronisko materiālu Mārupes novada mājas lapai par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu un tās attīstību novadā.

Aktualitātes, pasākumi

Par Mārupes novada mājsaimniecību aptaujas rezultātiem

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” ir apkopojusi iedzīvotāju aptaujas atbildes par bioloģiskajiem atkritumiem Mārupes novada mājsaimniecībās, kas tika sagatavoti Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projektā „Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā” (Reģ.Nr. 1-08/298/2014).

Tika saņemta 171 aptaujas anketa, no kurām 13 bija ar nepilnīgām atbildēm. Vienģimeņu mājās dzīvo 71 % no atbildētājiem, kas vidēji rada 7 kg virtuves atkritumus uz vienu cilvēku nedēļā. Šis skaitlis mainās atkarībā no ģimenes locekļu skaita mājsaimniecībās. Lielākā daļa atbildētāju (35 %) no vienģimeņu mājās dzīvojošajiem ir 4 cilvēku ģimenes, kas vidēji rada 23 kg virtuves atkritumus nedēļā; 26 % ir 5 cilvēku ģimenes, kas vidēji rada 16 kg virtuves atkritumus nedēļā, bet 3 cilvēku ģimenes ir 17 %, kas vidēji rada 21 kg virtuves atkritumus nedēļā.

Interese uzsākt bioloģisko atkritumu kompostēšanu ir tikai 9 % no vienģimeņu mājsaimniecībām, kas nav uzsākušas kompostēt, jo kompostē jau 65 % no vienģimeņu mājsaimniecībām, kas ir liels rādītājs un parāda, ka Mārupes novadā dzīvo labi saimnieki ar videi draudzīgu dzīvesveidu!

No daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem atbildētājiem 12 % būtu gatavi šķirot bioloģiskos atkritumus un tos kompostēt, ja tiktu piedāvāta šāda iespēja. To vieglāk var organizēt, ja iedzīvotāji paši apsaimnieko daudzdzīvokļu māju. Citās Eiropas valstīs daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tiek organizēta šķirotu bioloģisko atkritumu savākšana un transportēšana uz netālu esošām kompostēšanas vietām par zemāku cenu nekā nešķirotu atkritumu savākšana.

Piemēram, Brocēnu pilsētā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tiek piedāvāta šķirotu bioloģisko atkritumu centralizēta savākšana un nogādāšana uz kompostēšanas vietu par 30 % mazāku samaksu nekā maksā nešķirotie atkritumi (avots: http://www.vaao.lv/lv/pakalpojumi-33126/atkritumu-savākšana/biologjisko-atkritumu-savaakshana-455011).

Mārupes novadā iestrādes bioloģisko atkritumu šķirošanā no daudzdzīvokļu mājām ir veiktas, jo iepirkuma konkursā, izvēloties atkritumu savākšanas uzņēmumu, nolikumā bija prasība nodrošināt daudzdzīvokļu mājas ar bioloģisko atkritumu savākšanas konteineriem.

Biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” projekta vadītāja Dace Āriņa un valdes priekšsēdētāja Rūta Bendere.

27. septembrī 2014, publiskā skvērā pie Mārupes Domes no plkst. 12:00 līdz 15:00 notika tikšanās ar iedzīvotājiem, kompostieru demonstrācija, konsultācijas par kompostēšanas iespējām mājsaimniecībās.

Mārupieši aicināti iesaistīties projektā par bioloģisko atkritumu kompostēšanu
(19.09.2014)

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” aicina Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētajā projektā „Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste bioloģisko atkritumu kompostēšanā” (reģ.nr. 1-08/298/2014).

Cienījamie Mārupes iedzīvotāji – dārza un māju apsaimniekotāji!
Rudens nāk ar ražu Jūsu dārzos, bet lietderīgi izmantojamajai daļai klāt ir arī augu daļas, ko neizmantojam pārtikā, intensīvi sāk krist lapas, vēl joprojām jāpļauj zāle, parādās neizmantojamie augļi un daļa sakņu. Vai tiešām tas viss un vēl pārtikas atkritumi no ledusskapja un ēdienu pārpalikums ir jānovieto atkritumu konteinerā? Tā ātri vien būsim spiesti palielināt izdoto naudu par atkritumu apsaimniekošanu un ņemot vērā, ka atkritumu maksa par apglabāšanu poligonā strauji pieaug (dabas resursu nodoklis ar šo gadu ir palielinājies par vēl 10 EUR/t), gribam Jūs aicināt nevis izmest, bet pārstrādāt bioloģiskos atkritumus jeb sagatavot kompostu no tam atbilstošiem atkritumu veidiem. Tā Jūs iegūsiet vairākus pozitīvus rezultātus – dārza un virtuves atkritumi tiks izmantoti lietderīgi – tiks sagatavots mēslojums Jūsu dārzam, samazināsies izdevumi par atkritumu apsaimniekošanu, konteiners, kas būs bez viegli sadalošās organikas, bez smakām un tā izvešana būs atkarīga no pārējo atkritumu apjoma un konteinera lieluma.

Kā to darīt, kādus atkritumu veidus var likt kompostā un kur gatavo kompostu izmantot, pastāstīsim pasākumā, ko organizējam kopā ar Mārupes novada Domi š.g. 27.septembrī Mārupē publiskajā skvērā Konrādu ielā pie Domes no plkst.12.00. līdz 15.00.

Ja esam Jūs ieinteresējuši par kompostēšanu mājsaimniecībā, tad lūdzam Jūs aizpildīt zemāk redzamo anketu un atsūtīt uz e-pastu: lasa@edi.lv vai š.g. 27.septembrī atnest mums Mārupē publiskajā skvērā Konrādu ielā pie Domes no plkst.12.00. līdz 15.00. Anketu varēs aizpildīt arī uz vietas.

Papildus informācija par kompostēšanu mājsaimniecībās

Tikšanās ar Mārupes novada iedzīvotājiem

Kompostieru demonstrācija

Kompostieru demonstrācija

Mārupes pamatskolā 23. septembrī 4 klašu skolnieki tika iepazīstināti ar kompostēšanas iespējām mājsaimniecībās un bioloģiski sadalāmu atkritumu atšķirošanas pamatiem

Jautājumi - atbildes par to, kādi atkritumi kompostam der, un kādi - nē.

Skolnieki iepazīst komposta veidošanās posmus - no virtuves atkritumiem līdz gatavam kompostam.

Liela daļa šīs klases skolnieku vecāki jau veic kompostēšanu mājsaimniecībās.

Sagatavoti informatīvie materiāli iedzīvotājiem, notiek iedzīvotāju aptauja par kompostēšanu mājsaimniecībās.

1. Sagatavoti informatīvie izdales materiāli par sadzīves bioloģisko atkritumu šķirošanu un kompostēšanu mājsaimniecībās.

2. Sagatavotas aptaujas anketas par bioloģisko atkritumu šķirošanas un kompostēšanas metodēm iespējamiem lietotājiem par bioloģisko atkritumu radītiem daudzumiem, to pašreizējiem apsaimniekošanas veidiem un pārstrādes iespējām uz vietas mājsaimniecībās.