Projekts „Kompostētāju klubs” – bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa”

26.07.2015 13:22

lvaf logo

Nosaukums: Kompostētāju klubs – bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa.

Norises laiks un vieta: 10.02.2015 līdz 30. 11.2015. Projekts aptver visu Latvijas teritoriju.

Kopējais budžets: € 9 923, –

Projekta vietne: lasa.lv/kompostetaju-klubs

Projekts tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu.

Pamatojums:
Pēc Eurostat sniegtajiem datiem 2012. gadā Latvijā pārstrādāti tikai 2 % bioloģiskie noārdāmie atkritumi (BNA), un tas ir kritisks rādītājs valstī. Atbilstoši atkritumu poligonu Direktīvas 1999/31/EK prasībām Latvijai līdz 2020. gadam pakāpeniski jāsamazina poligonos apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu līdz 35 % no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma. “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” praktiski neapkopo datus par voluntāri apsaimniekoto BNA apjomu pašvaldībās un mājsaimniecībās.

Tai pašā laikā kompostēšana ir senākā bioloģisko atkritumu pārstrādes metode, un tā vēl aizvien tiek izvēlēta kā vienkāršākā un videi draudzīga metode. BNA kompostēšana vēsturiski pazīstama un viegli realizējama iedzīvotājiem, un šobrīd tā gūst aizvien lielāku popularitāti sabiedrībā. Pēc veiktajām aptaujām pilotprojektu ietvaros vairāk kā 50% no mājsaimniecībām laukos nodarbojas ar bioatkritumu kompostēšanu. Tāpēc kampaņas izveide ir iecerēta, lai mobilizētu iedzīvotājus izvērtēt iespēju uzsākt pārtikas un dārza atkritumu kompostēšanu savā mājsaimniecībā vai nodot tos savas pašvaldības atkritumu apsaimniekotājam. Paredzams, ka kampaņa veicinās pašvaldību iesaisti kompostēšanas popularizēšanā savā teritorijā, papildus ekonomisko un likumdošanas stimulu realizēšanā.

Projekta mērķi:

  • palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par pārtikas un zaļo parku un dārza atkritumu (turpmāk bioatkritumi) pārstrādes nepieciešamību;
  • veicināt atbildīgas sabiedrības veidošanos un popularizēt ieguvumus no komposta izmantošanas;
  • rosināt priekšlikumus fiskālo politikas instrumentu un likumdošanas izstrādāšanai, kas bioatkritumu pārstrādes un tirgus attīstību Latvijā.

Projekta mērķa grupa: mājsaimniecības, publiskā pārvalde, privātais sektors, kas rada bioatkritumus, nodrošina to apsaimniekošanu, pārstrādi un apsaimniekošanas pārvaldi.

Galvenie projekta uzdevumi:

  • izveidot informatīvo platformu „Kompostētāju klubs” biedrības LASA mājas lapā www.lasa.lv, kurā kompostētāji tiks aicināti reģistrēties un dalīties ar savu pieredzi, uzzināt aktualitātes, iegūt noderīgu informāciju par nepieciešamību apsaimniekot pareizi bioatkritumus, izmantojamajām tehnoloģijām, pieejamajiem pakalpojumiem un pārstrādes iespējām.
  • projekta ietvaros tiks realizēti divi apmācību semināri par pārtikas atkritumu un zaļo parka un dārza atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vairāki uzņēmumu un pašvaldību apmeklējumi Latvijas reģionos, kas nodrošina bioatkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi.

Rezultāti: panākt atbildīgas un informētas sabiedrības veidošanos, aktivizēt iedzīvotājus uzsākt pārtikas un dārza atkritumu kompostēšanu savā mājsaimniecībā vai nodot tos (izvērtējot apsaimniekošanas iespējas) savas pašvaldības atkritumu apsaimniekotājam turpmākai apsaimniekošanai.

Kompostētāju klubs – projekta gala ziņojums

Papildus informācija:
Ināra Teibe
LASA, projekta vadītāja
Tālr. + 371 29443292
E-pasts: inara.teibe@inbox.lv