Projekts “Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā”

14.04.2015 12:16

Projekta raksturojums un mērķis

Norises laiks No 2014. gada augusta līdz 2014. gada novembrim
Nosaukums Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā

Pamatojums
Noslēdzoties izsludinātajam konkursam par Gulbenes novada atkritumu apsaimniekošanu un tajā ietverto prasību par noteikta veida atkritumu atšķirošanu praktiskās realizācijas uzsākšanu, novada iedzīvotāji un uzņēmēji, kā arī pagastu direkcijas vēl nav pilnībā informētas par to uzdevumiem un iespējām atšķirot noteikta veida atkritumus, kā arī, iedzīvotāju iesaisti, lai veicinātu tieši bioloģisko atkritumu pārstrādi to rašanās avotā.

Novadā būtiska problēma ir arī būvniecības atkritumu atšķirošana un nodošana pārstrādei. Lai veicinātu atkritumu apsaimniekošanas attīstību novadā, sadarbojoties ar novada komunālo nodaļu, tiks organizēti semināri novada pagastu centros un Gulbenē.

Problēmas risināšanas aktivizācijai biedrība ir ierosinājusi tos apvienot aktīvā informatīvā nedēļā. Tās laikā iedzīvotāji un uzņēmēji – semināru dalībnieki – saņems sagatavotos informatīvi-izglītojošos materiālus, kā arī tiksies ar atkritumu apsaimniekošanas speciālistiem. Informācijas izplatīšanā aktīvi tiks izmantota arī novada prese. Projektā ietvertā atkritumu šķirotas apsaimniekošanas problēmām veltīta materiāla sagatavošana un ievietošana novada un pagastu mājas lapās, ļaus paplašināt profesionālo jautājumu loku. Tas kopumā sniegs plašai sabiedrībai trūkstošo informāciju par atkritumu apsaimniekošanas tehniskiem risinājumiem un to praktisko pielietošanu, kā arī veiks aprobētas pieredzes par atkritumu atšķirošanas un pārstrādes iespējām izplatīšanu, it īpaši bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā.

Bioloģiski noārdāmie atkritumi (BNA), kas veido līdz 50% no apglabājamiem sadzīves atkritumiem, ir viens no lielākajiem siltumnīcas efektu izraisošo gāzu radītājiem (vairāk nekā 5 % no kopējā antropogēnā emisiju daudzuma Latvijā). Aptuveni novērtējot, Latvijā individuālās mājsaimniecībās dzīvo 20 % iedzīvotāji. Gulbenes novadā dzīvo 23 952 iedzīvotāji (2014.gada sākuma dati) no kuriem 35% dzīvo Gulbenē. Iedzīvotāju apsaimniekošanā ir gan virtuves, gan dārza atkritumi, kuru individuāla pārstrāde un izmantošana uz vietas mājsaimniecībās varētu samazināt aptuveni par 10 % apglabājamos BNA.

Kopējā atkritumu plūsmā tas ir nozīmīgs apjoms, kas dod iespēju ne tikai samazināt apglabājamo BNA daudzumu, bet arī izmantot kompostu kā augsnes uzlabotāju, samazinot minerālmēslu nepieciešamību, tādējādi noslēdzot barības vielu aprites ciklu dabā un mazinot ūdens krātuvju eitrofikāciju. izmantošanu, tādējādi samazinot to nonākšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

Mērķis
Projekta mērķis ir, izglītojot Gulbenes novada (Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģions) iedzīvotājus, uzņēmējus un pašvaldību darbiniekus, veicināt sadzīves atkritumu atšķirošanu to rašanās vietā un atšķiroto bioloģisko atkritumu pārstrādi uz vietas, kā arī veicināt būvniecības atkritumu atšķirošanu un izmantošanu, tādējādi samazinot to nonākšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.

Projekta uzdevumi un aktivitātes

Projektam ir sekojoši apakš uzdevumi:

Projekts pamatā ir veltīts vides izglītībai. Tam ir pakļauti projekta uzdevumi un plānotās aktivitātes. Var uzskatīt, ka projekts 100 % ir veltīts Gulbenes novada iedzīvotāju izglītošanai vides jomā.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto mērķa sasniegšanu, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

1) Pamatojoties uz biedrības speciālistu līdzšinējo pieredzi, sagatavot informatīvi-izglītojošos izdales materiālus un elektronisku informāciju par pašvaldības uzdevumiem un īstenošanas iespējām šķirotu atkritumu apsaimniekošanā, par iedzīvotāju un uzņēmēju iesaisti tajā;

2) Sagatavot un novadīt seminārus Gulbenes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem (10 semināri – Gulbenes pilsētā un pagastos) par atkritumu atšķirošanas un pārstrādes iespējām.

Plānotās aktivitātes ietver:

  • Informatīvi-izglītojošo izdales materiālu par sadzīves, t.sk., bioloģisko atkritumu un būvniecības atkritumu atšķirošanu un pārstrādi sagatavošanu, maketēšanu un drukāšanu –1 lapas izmērā;
  • Elektroniskā informatīvā materiāla izstrādi, kas veltīts Gulbenes novada atkritumu apsaimniekošanas nedēļai un atkritumu saimniecības tālākai attīstībai novadā un tā ievietošanu biedrības un pašvaldības mājas lapās;
  • 10 semināru organizēšanu – Gulbenes novadā – 9 pagastos un Gulbenē.
    Pasākuma norises laiks – 1 nedēļa 2014.gada oktobrī.
  • Mērķauditorijas informēšanu par paredzamajiem semināriem.

Organizācija, norises vieta

Projekta izpildi vada un koordinē Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.
Projekta īstenošanas vieta – Latvija, Rīga, Gulbenes novads.

Pieeja un metodes projekta realizācijā
Projekts tiek realizēts veicot plānoto darba uzdevumu.

Partneri

Projekta partneris ir Gulbenes novada dome.

Projekta mērķauditorija

– Pamata mērķauditorija ir Gulbenes novada iedzīvotāji (atkritumu radītāji, apsaimniekotāji un atbildīgās amatpersonas). No šīs mērķauditorijas kā būtiskākie informācijas saņēmēji ir iedzīvotāji, jo no iedzīvotāju izvēles un iesaistīšanās ir tieši atkarīgs atkritumu šķirošanas un attiecīgi arī tālākās atkritumu apstrādes un pārstrādes rezultāts – gan šķiroti savākto atkritumu daudzums, gan kvalitāte.

Nākamā mērķauditorijas grupa ir par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgās amatpersonas, jo no atbildīgo amatpersonu informētības, lēmumiem un ieinteresētības ir atkarīga atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitatīva organizēšana un Eiropas Savienības un valsts likumdošanas prasību ieviešana un izpildes kontrole novadā.

Kā trešā mērķauditorijas grupa ir atkritumu apsaimniekotāji – Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģions, jo no apsaimniekotāju ieinteresētības un darbības ir atkarīga dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošana novadā.

Plānotie rezultāti

1. Sagatavots izglītojošais materiāls par atkritumu šķirošanu un tālāko pārstrādi elektroniskā formātā, kas ievietots biedrības LASA mājaslapā: www.lasa.lv un Gulbenes novada mājaslapās.

Informatīvais materiāls pieejams, atverot:
1) Buklets par mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanu
2) Buklets par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu

2. Sagatavoti, izdoti un izplatīti informatīvie izdales materiāli.
Informatīvie materiāli ir izplatīti visās apmeklētajās skolās un pašvaldībās, kā arī daļa materiālu ir nodoti jaunā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma rīcībā tālākai izplatīšanai arī citiem novada iedzīvotājiem.

3. Nedēļas pasākumā noorganizēti un novadīti 10 izglītojošie semināri visā Gulbenes novadā. Pasākumu apmeklējuši interesenti.
Plānoto 10 izglītojošo semināru vietā, saskaņā ar Gulbenes novada darbinieku lūgumu ir noorganizēti 15 semināri, tai skaitā 10 semināri novada skolās un 5 semināri novada pašvaldībās, saskaņā ar plānoto pasākumu grafiku.

Aktualitātes, pasākumi

Laikā no 3. līdz 7. novembrim Gulbenes novadā – Gulbenes pilsētā un pagastos notika 15 semināri Gulbenes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem par atkritumu atšķirošanas un pārstrādes iespējām.

Informatīvie materiāli pieejami, atverot:
1) Buklets par mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanu
2) Buklets par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu

Informatīvie materiāli ir izplatīti visās apmeklētajās skolās un pašvaldībās, kā arī daļa materiālu ir nodoti jaunā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma rīcībā tālākai izplatīšanai arī citiem novada iedzīvotājiem.

Zināšanu pārbaude atkritumu šķirošanā Galgauskas pamatskolā 3.11.2014 (I. Dzenes foto)

R. Benderes lekcija Daukstu pamatskolā

Biedrības “LASA” eksperti piedalījās 2014. gada 1. oktobrī Gulbenes novada domes sanāksmē, kur izskatīja jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu novadā, kā arī precizēja projektā sagatavojamo informatīvo materiālu saturu un iedzīvotāju informatīvās nedēļas norisi.

Gulbenes novada domes sanāksmē piedalās arī divi biedrības "LASA" eksperti.

Turpinās iedzīvotāju izglītošana atkritumu apsaimniekošanā

(Raksts publicēts Gulbenes novada interneta mājas lapā)
Otrdiena, 11 novembris 2014

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) no 3. līdz 7.novembrim Gulbenes novada skolās un novada pagastu centros tika realizēts projekts „Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā nedēļa Gulbenes novadā”, ko līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds (reģ.nr. 1-08/297/2014). Projekts notiek sadarbībā ar Gulbenes novada domi un atkritumu apsaimniekotāju SIA „Vides pakalpojumu grupa”. Projekta ietvaros notika plaša informatīvā kampaņa novada skolās un pagastu centros, speciālistiem tiekoties ar pagasta vadību, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī māju apsaimniekotājiem.

Projekta mērķis – veicināt Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnus, iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties un aktīvāk piedalīties sadzīves atkritumu šķirošanā to rašanās vietā un atšķirotos bioloģiskos atkritumus pārstrādāt uz vietas, kā arī veicināt būvniecības atkritumu šķirošanu un izmantošanu, samazināt to nonākšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. Savukārt pašvaldība tika aicināta aktīvāk organizēt ar atkritumu saimniecību saistīto prasību ieviešanu un, pirmkārt, nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju atšķirotos atkritumus novietot atbilstošos konteineros, kā arī izveidot bioloģisko atkritumu – lapu, zāles, sasmalcinātas koksnes kompostēšanas vietas katrā pagastā. Bez ikdienas atkritumiem, ko pamatā veido iepakojums, laukos ir daudz dabīgie organiskie materiāli, kurus, pārstrādājot par kompostu, var izmantot kā mēslojumu. Pagastos būtu nepieciešams arī izveidot nelielus ierobežotus laukumus lielgabarīta un elektrisko un elektronisko atkritumu uzkrāšanai. Te būtu nepieciešama arī vieta sadzīves bīstamo atkritumu savākšanai un uzglabāšanai.

Mūsu atkritumu „grozā” vidēji katram valsts iedzīvotājam gadā iekrājas līdz 250 kg mājsaimniecībā radušos atkritumu. Pamatā tie ir pārtikas un zaļie dārza atkritumi ~35%, papīrs un kartons ~17%, dažāda veida plastmasa~14%, stikls ~9%, metāls ~3%, bet pārējie ir 22%, no kuriem ~2% ir sadzīves bīstamie atkritumi (baterijas, lakas, krāsas, medikamenti u.c.), kā arī lielgabarīta atkritumi (mēbeles, elektriskās un elektroniskās iekārts), autiņbiksītes un citas higiēnas preces, un atsevišķi ikdienā saplīsuši priekšmeti – rotaļlietas, trauki u.c. Lielākā daļa no šiem atkritumiem nonāk sadzīves atkritumu konteinerā vai tiek neatbilstoši sadedzināti vai ierakti zemē, piesārņojot vidi un nodarot pašiem sev un apkārtējai videi būtisku kaitējumu. Tas ka šis otrs variants ir tik plaši izmantots novadā, par to liecina atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” sniegtie dati, jo uz vienu iedzīvotāju Malienas reģionā tiek savākts un noglabāts vidēji divas reizes mazāk atkritumu nekā pārejā Latvijā (1. attēls) un arī šķiroti savāktais daudzums nav nekāds ievērojamais, tas visa gada laikā ir mazāks par vienā eko laukumā savākto daudzumu (2. attēls).

1.att. Iedzīvotāju teorētiski radītā atkritumu daudzuma (250 kg/gadā/iedzīv.) un praktiski poligonā apglabāto atkritumu daudzuma salīdzinājums

2.att. Šķiroti savākto atkritumu (t/gadā) daudzuma salīdzinājums starp SIA „Alba” savāktajiem un SIA „ZAAO” datiem par 2 EKO laukumiem Ziemeļvidzemē

Viens no izskaidrojumiem – centralizēti savāktie atkritumi maksā naudu. Jau tagad, pieaugot dabas resursu nodoklim, 1 tonnas poligonā noglabāto atkritumu cena ir 50 EUR. Ja ģimenes locekļu skaits ir vidēji 4 cilvēki, tad gadā nešķirotu atkritumu apsaimniekošana, ietverot noglabāšanu, ģimenei var izmaksāt vidēji 100 -150 EUR. Šo summu var jūtami samazināt katrā mājsaimniecībā uzsākot atkritumu šķirošanu vismaz 5 grupās – bioloģiskie atkritumi, papīrs un kartons, plastmasa, stikls un pārējie nešķirotie atkritumi (kuros neietilpst sadzīves bīstamie atkritumi). Pirmo no atkritumu veidiem var pārstrādāt kompostā un lietderīgi izmantot kā mēslojumu, otro, trešo un ceturto grupu atkritumus novietot atbilstošos konteineros PAPĪRAM, PLASTMASAI un STIKLAM, bet atlikušie ~ 30% no sākotnējā daudzuma ir jānovieto nešķirotu atkritumu konteinerā. Aktīvi piedaloties atkritumu šķirošanā un kompostēšanā savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu reāli var samazināt līdz 30-50 EUR gadā, kas vidēji mēnesī katram 4 cilvēku ģimenes loceklim izmaksā ~1 EUR.

Šie šķirotu atkritumu savākšanas punkti tiek izvietoti vai nu pie daudzdzīvokļu mājām (vidēji uz 200-300 iedzīvotājiem viens) vai pie sabiedriskajiem centriem. Par atsevišķi sašķirotu iepakojumu iedzīvotājiem nav papildus jāmaksā. Šīs izmaksas sedz no iepakojuma ražotāja vai izmantotāja iemaksām. Savukārt nešķirotu atkritumu konteinerus pārzina un par tiem maksā no katras mājas un tie tiek novietoti tiešā mājas tuvumā. Sadzīves atkritumu konteineru novietnei ir jābūt segtai, jo mājas iedzīvotāji maksā par apsaimniekoto atkritumu svaru, tai skaitā par lietus un sniega ūdeni, kas sakrājas konteineros.

Ieteikumi

Lai šāda darbības shēma tiktu noorganizēta, novadā ir nepieciešams:

1. Pie daudzdzīvokļu mājām novietot centralizētai savākšanai paredzētos biokonteinerus vai kompostēšanas konteinerus, kuros bioloģiskie atkritumi sadalās līdz stadijai, kad tos var novietot uz zemes, veidojot komposta kaudzi.

2. Mājas apsaimniekotājiem jāuzņemas rūpes arī par kompostēšanas konteineru iztukšošanu un komposta kaudzes ierīkošanu.

3. Uz katriem 200-300 iedzīvotājiem iekārtot šķirotu atkritumu savākšanas punktu ar konteineriem stiklam, plastmasai, kā arī papīram un kartonam.

4. Vidēji uz 3000 iedzīvotājiem izveidot šķirotu atkritumu savākšanas laukumu, kurā bez iepriekšējo veidu (papīrs, plastmasa, stikls) lielajiem konteineriem var novietot arī sadzīves bīstamos atkritumus, lielgabarīta atkritumus, elektroniskās un elektriskās iekārtas.

5. Individuālo māju iedzīvotājiem jāiekārto komposta kaudze atbilstoši noteikumiem katrā mājsaimniecībā.

Aicinām visus novada iedzīvotājus aktīvi piedalīties izveidotajā sistēmā un rūpēties par novada tīrību un kārtību.

Dace Āriņa, Rūta Bendere,
biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”