KPFI projekts

09.04.2015 10:06

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts (Nr. KPFI-8/17)

“ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI UN TO IZMANTOŠANA SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA”

Projekta raksturojums un mērķis

Norises laiks No 2011. gada 31. marta līdz 2011. gada 31. decembrim: 9 mēneši

Nosaukums Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Mērķis
Lai samazinātu SEG emisijas vietējo pašvaldību un uzņēmumu attiecīgo darbību sfērā – enerģijas apgādē, ražošanas procesos un atkritumu saimniecībā, sniegt nepieciešamās zināšanas un veidot izpratni atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanā un bioloģiski sadalošos atkritumu apsaimniekošanā. Iepazīstināt izvēlēto profesionālo mērķauditoriju ar energoapgādes plānu izstrādes metodoloģiju un iespējām izmantot vietējos atjaunojamos enerģijas avotus un tehnoloģijas, kā – biomasas termisko un bioloģisko pārstrādi, saules kolektorus un PV baterijas, vēja enerģiju.

Projekta uzdevumi un aktivitātes

Projekta vadība – nodrošina projekta izpildi un darbības pārraudzību, projekta aktivitāšu realizācijas prasību nodrošināšanu, atskaites dokumentu sagatavošanu.

Projekts paredz:
2.1 Informatīvā un vizuālā materiāla izstrādi par siltumnīcefekta izraisīto gāzu emisijas avotiem, to iespējamo novēršanu nomainot fosilo kurināmo pret atjaunojamajiem energoresursiem un optimizējot atkritumu apsaimniekošanu;

2.2. Plaša reģionālo informatīvo semināru cikla izstrādi un realizāciju atbilstoši izvēlētajai mērķauditorijai;

2.3. Tematiski konkretizētu tehnisko un ekonomisko risinājumu piedāvājumu atjaunojamo energoresursu izmantošanā FEI atvērto durvju dienu veidā;

2.4. Iespēju regulāri saņemt informāciju un atbildes uz jautājumiem izmantojot biedrības “LASA” interneta mājas lapu www.lasa.lv un izdevumu “Poligons”;

2.5. Turpināt informācijas ieguvi no projekta iesniedzēja un partnera turpmākajā sadarbībā.

Organizācija, norises vieta

Projekta izpildi vada un koordinē Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.

Apakšprojekta īstenošanas vieta

  • Apakšprojekta vadība, dokumentācijas sagatavošana – Rīgā,
  • interesentu iepazīstināšana ar apakšprojektu un tā materiāliem – semināros Latvijas reģionos,
  • iepazīšanās ar tehnoloģijām – Fizikālās Enerģētikas institūtā.

Partneri

Projekta sadarbības partneris ir Valsts zinātniskais institūts „Fizikālās enerģētikas institūts”, kas atrodas Rīgā, Aizkraukles ielā 21. Interneta vietne: http://www.innovation.lv/fei/

Fizikālās enerģētikas institūts (FEI) ir vadošā zinātniskās pētniecības institūcija Latvijā atjaunojamo energoresursu (AER) pētniecības jomā.

Plānotie rezultāti

Projekta laikā 10 semināru ietvaros tiks informēti vairāk kā 200 pašvaldību un vietējo uzņēmumu speciālisti visā Latvijā. Semināru laikā tiks izplatīti sagatavotie informatīvie un video materiāli, sniegta kvalitatīva attiecīgo nozaru speciālistu pieredze atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanā, energoefektivitātes plānu izstrādē, atkritumu kvalitatīvā apsaimniekošanā; kā arī informācija par iespējām piesaistīt finansējumu un izstrādāt atbilstošus projektus.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas gaitā ir veikti visi plānotie uzdevumi un izvirzītais mērķis – sniegt nepieciešamās zināšanas un veidot izpratni atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanā un bioloģiski sadalošos atkritumu apsaimniekošanā – ir sasniegts. Ir iepazīstināta projekta mērķauditorija ar energoapgādes plānu izstrādes metodoloģiju un iespējām izmantot vietējos atjaunojamos enerģijas avotus un tehnoloģijas, kā – biomasas termisko un bioloģisko pārstrādi, saules kolektorus un PV baterijas, vēja un ūdens straumju enerģiju, kā arī siltuma sūkņu izmantošanu.

Projekta laikā izveidotie uzskates materiāli
Izstrādāta un 500 eksemplāros publicēta rokas grāmata „Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā”. Grāmatā 95 lapaspusēs ir apkopoti Latvijas ekspertu izstrādātie materiāli par atjaunojamās enerģijas dažādiem veidiem, kā saules enerģija, biomasa, brīvās ūdens plūsmas, vēja enerģija, siltuma sūkņi un atkritumi, un to izmantošanu valstī. Grāmatu pamatā saņēmuši semināru un atklāto durvju pasākumu dalībnieki. Tā pieejama arī interesentiem biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” telpās Rīgā, Kuršu ielā 9-2.
Projekta laikā tika izveidota un demonstrēta arī videofilma par atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Filma uzskatāmi parāda klimata izmaiņas un to cēloņus, sniedz informāciju par atjaunojamajiem enerģijas veidiem un to izmantošanu. Tā ieskaņota DVD diskā un pieejama interesentiem Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas telpās Rīgā, Kuršu ielā 9-2.
Regulāri materiāls par projekta norisi un plānotajiem pasākumiem tika sagatavots un ievietots biedrības mājas lapā www.lasa.lv. Tur tas pieejams arī pēc projekta nobeiguma.

Apaļā galda diskusija
Pirms projektā plānotā semināru cikla realizācijas tika organizēta apaļā galda diskusija Pašvaldību Savienības telpās. Tajā piedalījās 26 dalībnieki – projekta finansētājas programmas izveidotāji no VARAM, Pašvaldību Savienības vadība, uzņēmēji, kas izstrādā un izplata AER Latvijā, augstskolu pārstāvji, projekta vadība un projekta partneri AER eksperti no Fizikālās enerģētikas institūta. Pasākumā piedalījās arī Ekonomikas ministrijas pārstāve. Diskusijas rezultātā tika apkopoti gan uzņēmēju, gan ministriju un augstskolu pārstāvju viedokļi, kas tālāk tika izmantoti semināru organizācijā un to satura pilnveidē.

Reģionālo semināru cikls
Projektā tika realizēti 10 plānotie reģionālie semināri Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Vidzemē. Semināri Liepājā, Kuldīgā, Tukumā, Jelgavā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Gulbenē, Valmierā un Rīgā aptvēra plašu mērķauditoriju – gan pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekus, augstskolu studentus, gan uzņēmējus un citus interesentus. Kopumā semināru dalībnieku skaits sasniedza 344 klausītājus, kas krietni pārsniedza plānoto 200 dalībnieku skaitu.

Atvērto durvju dienas Fizikālās enerģētikas institūtā
Atvērto durvju dienu pasākums aptvēra četras dienas ar atšķirīgu programmu, kas nodrošināja plašu interesentu iesaisti, tai skaitā vakara skolas audzēkņu dalību. Ekspertu konsultācijas bija pieejamas apmeklētājiem visas 4 dienas. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar saules enerģijas izmantošanas testa poligonu, kas izvietots uz Fizikālās enerģētikas institūta (FEI) jumta, kā arī ar FEI pētnieciskajām laboratorijām, kurās tiek veikti pētījumi par atjaunojamo enerģijas resursu (AER) izmantošanu. Atvērto durvju dienu pasākumā piedalījās 112 dalībnieki.

Projekta ieviešanas rezultāti un tālākā darbība
Projekta realizācija aptvēra gan daudzveidīgu auditoriju, gan plašu semināru teritoriālo izvietojumu. Pozitīvi jānovērtē Latvijas augstskolu sniegtā iespēja organizēt seminārus to telpās. Līdz ar to semināru klausītāju vidū bija kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavā vecāko kursu studenti un pasniedzēji, tā arī Rēzeknes augstskolas un Daugavpils Universitātes mācību spēki un studenti. Seminārus apmeklēja arī Liepājas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes studenti. Tas sniedz iespēju AER plašai tālākai izplatībai mūsu valstī. Projekta materiāli ir apkopoti biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” interneta mājas lapā un pieejami tās telpās Rīgā, Kuršu ielā 9-2. Par iespējām tālāk sadarboties AER izmantošanā ir noslēgts līgums ar uzņēmumu „Valmieras Ūdens”, dzirdēt pie sevis ekspertu ziņojumus ir izteikuši vēlmi Zemgales elektrotīklu darbinieki.