INTERREG projekts

09.04.2015 09:41

Eiropas Komisijas programmas “Baltijas jūras reģiona III B – INTERREG III A”
Ziemeļu prioritāte projekts (līguma atsauce 2007/141-332)

“Sadarbība kopīgi radot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reģionā”

Projekta apraksts

2007. gada 16. oktobrī starp biedrību „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, Sankt-Pēterburgas Valsts inženierzinātņu un ekonomikas universitātes Pleskavas filiāli (ENGECON – Krievijas Federācija) un Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrāciju (Krievijas Federācija) tika parakstīts līgums par Eiropas Komisijas programmas BSR III B – INTERREG III A Ziemeļu prioritātes projekta „Sadarbība kopīgi radot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pleskavas reģionā” (līguma atsauce: 2007/141-332) uzsākšanu.

Projektu, kura kopējā vērtība ir 273 882 €, par vairāk nekā 90 % līdzfinansē Eiropas Savienības TACIS programma. Atlikušos gandrīz 10 % finansējuma veido projekta partneru finansu piesaiste.

Aktualitātes, pasākumi

18 – 19.02.2009. – Starptautiska konference “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide reģionā”, Pleskava, Krievija

25.10.2008. – Dalītas atkritumu vākšanas konteineru laukumu atklāšana Pleskavas apgabala Porhovas pilsētā

27.02.2008. – Starptautisks seminārs „Atkritumu saimniecība un tās attīstības priekšnosacījumi” Gulbenes rajona “Vonadziņos”

Projekta izpildītāji

1) Vadošais partneris – Sankt-Pēterburgas Valsts inženierzinātņu un ekonomikas universitātes Pleskavas filiāle (ENGECON). Vada projekta norisi un ir projekta saņēmējs.

2) Partneris Nr. 2 – Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”. Veic ekspertu un konsultatīvo darbu atkritumu apsaimniekošanas progresīvo tehnoloģiju jomā.

3) Partneris Nr. 3 – Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija. Veic darbu ar mērķauditorijas grupām projekta norises vietā.

Projekta norises laiks

No 2007. gada oktobra līdz 2009. gada martam: 18 mēneši.

Projekta mērķauditorija

1) pašvaldību uzņēmumi un to darbinieki,
2) vietējā mēroga politiķi un sabiedriskie darbinieki,
3) rūpniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi,
4) dažādas iedzīvotāju un sociālās grupas (skolēni, studenti, sētnieki u.c.),
5) tālākizglītību studējošie.

Projekta pamatuzdevums

Vides kvalitātes uzlabošana Krievijas Federācijas un Latvijas pierobežu rajonos attīstot atkritumu saimniecību kā patstāvīgu tautsaimniecības nozari un vides pārvaldes instrumentu.

Projekta stratēģiskie apakšuzdevumi

1) uzņēmējdarbības kapacitātes un cilvēkresursu kompetences attīstība, jaunu uzņēmumu izveidošana un iesaistīšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmā;
2) pārrobežu sadarbības veidošana atkritumu un otrreizēji izmantojamo materiālu apsaimniekošanā, informācijas apmaiņas tīmekļa izveide starp atkritumu un otrreizēji izmantojamo materiālu apsaimniekošanas uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūcijām, izglītības iestādēm;
3) kopējas stratēģijas izveide un ieviešana, kas sekmētu atkritumu un resursu apsaimniekošanas sistēmu uzņēmumu pārrobežu sadarbību;
4) priekšnoteikumu radīšana turpmākai gūtās pieredzes apmaiņas izplatīšanai Pleskavas (Krievijas Federācija) apgabalā.

Projekta priekšvēsture un norises vieta

Par zināmu projekta priekšvēstures sākumposmu var uzskatīt 2002. gada oktobri, kad Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas valdes priekšsēdētāja Rūta Bendere Sankt-Pēterburgā (Krievijas Federācija) ECOBALTICA 2002 konferences laikā tikās ar Sankt-Pēterburgas Valsts inženierzinātņu un ekonomikas universitātes pārstāvi Tatjanu Fjodorovnu Konstanskaju. Toreizējās sarunas tēma bija abu valstu pierobežas rajonu situācija ekoloģijas, atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes un vides aizsardzības perspektīvā.

Nākošā tikšanās reize notika 2006. gada janvārī, kad LASA pārstāvji devās vizītē uz Pleskavu. Tikšanās laikā LASA pārstāvji guva priekšstatu par vietējo situāciju vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā. Tika pārrunāti arī dažādi problēmu iespējamie risinājumi atkritumu saimniecībā. Minētajā tikšanās reizē tika nolemts uzsākt eksperimentālu pilotprojektu atkritumu saimniecības jomā ar tā norises laikā gūtās pieredzes turpmāku izplatīšanu.

Projekta norises vietas apraksts

Projekta norises vieta ir Porhovas rajons Pleskavas apgabalā.

Pleskavas apgabals ir vienīgā Krievijas Federācijas administratīvā vienība, kas robežojas ar trim valstīm – Igauniju, Latviju un Baltkrieviju. Apgabala iedzīvotāju skaits sasniedz 736, 700 iedzīvotāju. Reģiona tautsaimniecība sevī iekļauj tādas ekonomikas nozares kā rūpniecisko ražošanu, lauksaimniecību, tirdzniecību, transportu un piegādi, komunikācijas.

Kā viena no galvenajām vides aizsardzības problēmām Pleskavas apgabalā būtu jāuzskata pēdējā laikā palielinātais vides piesārņojums, kas saistīts ar rūpniecisko un mājsaimniecību radīto atkritumu nekontrolētu nonākšanu apkārtējā vidē. Patreizējā situācija cieto sadzīves atkritumu noglabāšanā, pārstrādē un izgāztuvju apsaimniekošanā tikai veicina apkārtējās vides piesārņošanu. Otrreizēji izmantojamie materiāli tiek atšķiroti un pārstrādāti tikai ļoti niecīgos apmēros, kas rezultējas ievērojamos ekonomiskos un ekoloģiskos zaudējumos. Katru gadu Pleskavas apgabalā aptuveni 500 000 tonnas atkritumu nonāk nesankcionētās un vides prasībām neatbilstošās izgāztuvēs. Šādu izgāztuvju skaits turpina patstāvīgi pieaugt. Šķirota atkritumu savākšana kā iedzīvotāju, tā arī uzņēmumu vidū nepastāv pilnībā. Sekojoši, neatliekamu adekvāti veicamu pasākumu neesamība ne tikai veicina apkārtējās vides stāvokļa pasliktināšanos un rada draudus cilvēku veselībai, bet arī tiešā veidā apdraud visa Pleskavas-Peipusa ezera baseina ekosistēmu, kas sevī iekļauj arī pierobežas Baltijas valstis.

Situācija Porhovas rajonā ir īpaši akūta. Rajona teritorija ir izslavēta ar savu medicīnisko augu un dūņu resursiem. Rajonā atrodas arī labi zināmais balneoloģiskais kūrorts „Hilovo”. Bez tam, Porhovas rajons var lepoties ar ievērojamiem vēstures un kultūras pieminekļiem, kas to padara tūrismam piemērotu. Minētie objekti un infrastruktūra prasa ne tikai fizisku aizsardzību, bet arī attiecīgus ekoloģiskus un sanitārus apstākļus.

Porhovas pilsētas izgāztuve ar savu 4,8 ha lielo platību ir pilnībā izsmēlusi savas ekspluatācijas potenciālu. Darbojoties jau vairāk nekā 40 gadus, tā vairs neatbilst nekādām sanitārām un epidemioloģiskām prasībām. Laika posmā no 1991. līdz 2005. gadam Porhovas pilsētas izgāztuvē tika izmesti vairāk nekā 45 tūkstoši tonnu atkritumu. Visā Porhovas rajonā kopumā pastāv ap 20-25 nesankcionētām izgāztuvēm. Nepastāv nekādu projektu vai ieceru par jauna atkritumu poligona vai kādu citu atkritumu utilizācijas vai pārstrādes objektu būvi. Porhovas rajonā vispār nenotiek nedz cieto, nedz šķidro sadzīves atkritumu pārstrāde, nedz arī kādu otrreizēji izmantojamu materiālu atguve.

Organizatoriskā struktūra

projekta organizatoriskā struktūra

Projekta rīcības komiteja

Projekta saņēmējs – vadošais partneris

Sankt-Pēterburgas Valsts inženierzinātņu un ekonomikas universitātes Pleskavas filiāle

Tatjana Konstanskaja
Projektu koordinatore, apmācību programmu speciāliste
Tel. Nr.: +7 (8112) 69-53-64. E-pasts: tconst @ mail.ru

Jekaterina Vasiļjeva
Finanšu vadība
Tel. Nr.: +7 (8112) 69-53-63. E-pasts: bux-ingec @ yandex.ru

Sergejs Gango
Atkritumu saimniecības eksperts
Tel. Nr.: +7 (911) 389-21-25.

Partneris Nr. 2

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija – LASA

Rūta Bendere
Atkritumu saimniecības vecākā eksperte
Tel. Nr.: +371 29171599. E-pasts: bendere @ edi.lv

Zanda Krūklīte
Plānošanas un finanšu vadības vecākā eksperte
Tel. Nr.: +371 29484101. E-pasts: zanda @ agito.lv

Partneris Nr. 3

Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija

Sergejs Hotins
Atkritumu saimniecības eksperts
Tel. Nr.: +7 (81134) 216-54. E-pasts: goruprava1 @ ellink.ru

Vasilijs Fedulovs
Pilsētsaimniecības speciālists
Tel. Nr.: +7 (81134) 246-60. E-pasts: goruprava1 @ ellink.ru