EEZ projekts

09.04.2015 09:52

Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instrumenta apakšprojekts (līguma atsauce: Līgums Nr. VT7, programma Nr. 14.09.00.)

“Ekoefektīva standarta komplekta izstrāde notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju realizācijai Latvijā”

Apakšprojekta raksturojums un mērķis

Norises laiks
No 2009. gada septembra līdz 2010. gada augustam: 12 mēneši

Nosaukums
Ekoefektīva standarta komplekta izstrāde notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju realizācijai Latvijā

Mērķis
Apakšprojekta mērķis ir veicināt notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu praksē, lai novērstu notekūdeņu dūņu neatbilstošas uzglabāšanas un izvietošanas radīto piesārņojumu un nodrošinātu to izmantošanu videi draudzīgā veidā.

Apakšprojekta specifiskie mērķi ietver – pasaules praksē izmantoto dūņu pārstrādes tehnoloģiju zinātniski –ekonomisku novērtējumu un, balstoties gan uz vides, gan ekonomisko aspektu viedokļa, optimālāko risinājumu izvēli notekūdeņu dūņu pārstrādei atkarībā no to daudzuma, mitruma, piesārņojumu veida; pilnas dokumentācijas izstrādi projekta ieviešanai; plaša interesentu loka iepazīstināšanu ar atbilstošākajām pārstrādes tehnoloģijām un sagatavotajiem dokumentālajiem materiāliem, organizējot seminārus un vizīti uz tehnoloģiju realizācijas vietām.

Apakšprojekta uzdevumi un aktivitātes

2.1. Apakšprojekta vadība – nodrošina vadības un darba grupas izveidi un to darbības pārraudzību, apakšprojekta aktivitāšu realizācijas prasību nodrošināšanu, atskaites dokumentu sagatavošanu un audita veikšanu.

2.2. Ekoefektīvu standartrisinājumu komplektu izstrāde ir pamataktivitāte, kas nodrošinās dokumentācijas izstrādi notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai mazos un vidējos pārstrādes uzņēmumos. Sadarbojoties attiecīgo nozaru zinātniekiem- tehnisko un ekonomisko zinātņu speciālistiem, tiks veikts esošo tehnoloģiju atbilstības novērtējums gan balstoties uz notekūdeņu dūņu pārstrādes izmaksām, gan to daudzumu, ķīmiskajiem, fizikālajiem un bakterioloģiskajiem rādītājiem. Ekoefektīvu standartrisinājumu dokumentālās paketes izstrāde balstīsies uz normatīvo aktu prasībām un ietvers ekonomiskos, tehniskos un ekoloģiskos nosacījumus tā lietotājam saprotamā un uzskatāmā veidā.

2.3. Pamatdokumentu testa pārbaude nodrošinās izstrādāto dokumentu pārbaudi praktiskos apstākļos, piemērojot tos atbilstoša projekta ieviešanas gaitai.

2.4. Dūņu pārstrādes tehnoloģiju un sagatavoto dokumentu izplatīšana nodrošinās atbilstošāko pārstrādes tehnoloģiju un izstrādātās dokumentu paketes izplatīšanu plašā interesentu – pašvaldību speciālistu un mazo un vidējo uzņēmēju lokā. Aktivitāte ietver informatīvo semināru un materiālu sagatavošanu un realizāciju Latvijas reģionos.

2.5. Speciālistu vizīte praktisko risinājumu iepazīšanai tiks veidota interesentu grupai, kura jau plānos praktiski ieviest izstrādāto dokumentāciju konkrētu projektu realizācijai, lai iepazītos ar tehnoloģiju ieviešanas veidiem un finansēšanas iespējām.

Organizācija, norises vieta

Apakšprojekta izpildi vada un koordinē Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.

Apakšprojekta īstenošanas vieta
Apakšprojekta vadība, dokumentācijas sagatavošana – Rīgā, interesentu iepazīstināšana ar apakšprojektu un tā materiāliem – semināros Latvijas reģionos, iepazīšanās ar izvēlētajām tehnoloģijām – Saksijas u.c. pavalstīs Vācijā.

Partneri

Apakšprojekta sadarbības partneris ir firma „G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft” no Freibergas pilsētas Saksijas pavalstī Vācijā.

Plānotie rezultāti

Tiks izstrādāts un praksē aprobēts ekoefektīvs standartrisinājumu komplekts atbilstošāko notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai mazo un vidējo uzņēmumu darbībā. Izstrādātā dokumentu pakete tiks izplatīta elektroniskā veidā. Ar izstrādātajām risinājumiem tiks iepazīstināti vairāk nekā 200 interesentu visā Latvijas teritorijā organizējot 7 reģionālos seminārus, kā arī izplatot izstrādātos bukletus un informatīvos materiālus. Projektu izstrādē un ieviešanā praktiski ieinteresētie uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar tehnoloģiju ieviešanas piemēriem Vācijā.

Apakšprojektā sasniegtie rezultāti

Apakšprojekta “Ekoefektīva standarta komplekta izstrāde notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju realizācijai Latvijā” izstrādes laikā sasniegtie rezultāti

Balstoties uz projektā iesaistīto speciālistu praktisko pieredzi un literatūras studijām, projektā ir izvērtētas pasaules praksē izmantotās notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģijas atbilstoši radīto dūņu īpašībām, kā arī analizēti inovatīvi jauni videi draudzīgi risinājumi. Ir izstrādāti dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamie dokumenti: tehniski – ekonomiskais pamatojums, kas ietver – esošās situācijas raksturojumu, galveno nepieciešamo izejas datu novērtējumu; valsts likumdošanas prasības problēmas risinājuma izvēlei; dotiem nosacījumiem atbilstošākās izvēlētās tehnoloģijas aprakstu; pilnu nepieciešamo parametru uzskaitījumu; infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī tehnoloģijas izmantošanas papildus nosacījumus. Pamatojuma ekonomiskā daļa sniedz tehnoloģijas ieviešanas kapitālās un ekspluatācijas izmaksas; nepieciešamo iekārtu izmaksas. Izstrādājot konkrētos piemērus ir ņemti vērā procesa izdevumi un iespēja iegūt ienākumus no radītā produkta realizācijas. Sagatavotais biznesa plāns ietver tālāko tehnoloģiju realizācijas izdevumu un ieņēmumu analīzi, tai skaitā iespējamu finansējuma piesaisti ES un Latvijas fondu veidā.

Izstrādāto dokumentu pārbaudi praktiskos apstākļos, piemērojot tos izvēlēta izstrādāto dokumentu paketes saturam atbilstoša notekūdeņu pārstrādes projekta ieviešanas gaitai, veica Jēkabpils ūdens saimniecībā – SIA „Jēkabpils ūdens”. Uzņēmuma vadībai nodots izstrādātais dokumentācijas komplekts, kas tika pilnveidots atbilstoši uzņēmuma specifikai. Testa pārbaudei tika pakļauti visi dokumentu paketē ietvertie materiāli, kā arī analizēta iespēja tos secīgi izmantot un to atbilstība praktiskajām prasībām, kas nosaka projekta izstrādes un ieviešanas etapus.

Lai nodrošinātu sagatavotā materiāla izplatību, tika organizēti 7 reģionālie semināri visā Latvijā ( Valmierā, Madonā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un Rīgā). Izstrādātie materiāli ir apkopoti bukleta un CD diska veidā. Tos tagad interesenti var saņemt asociācijas birojā.

Balstoties uz semināru dalībnieku plašo interesi par projektā analizēto tehnoloģiju praktisko ieviešanu, tika izveidota interesentu grupa, kas tika iepazīstināta ar praktiskajām darbībām notekūdeņu attīrīšanā un dūņu pirmapstrādē, kā arī tālāko pārstrādes tehnoloģiju izmantošanu dūņu pārstrādē Vācijā. Vācu kolēģu sagatavotais materiāls, kas satur vizītes aprakstu un Vācijā izmantoto dūņu pārstrādes tehnoloģiju analīzi, ir pieejams asociācijā.
Projekta izpildes gaitā esam izpildījuši izvirzītos uzdevumus un ceram, ka tie palīdzēs sasniegt arī izvirzīto mērķi – veicināt notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu praksē, lai novērstu notekūdeņu dūņu neatbilstošas uzglabāšanas un izvietošanas radīto piesārņojumu un nodrošinātu to izmantošanu videi draudzīgā veidā.

Apakšprojekta 2. un 3. aktivitātē “Ekoefektīva standartrisinājumu komplekta izstrāde”

Izstrādātā dokumentu pakete skatāma šeit
CD disks un buklets interesentiem pieejams arī biedrības birojā.