Par LASA

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija (LASA) ir dibināta 1994. gadā – atkritumu saimniecības nozares,  profesionāla, neatkarīga, brīvprātīga biedrība, bezpeļņas organizācija.

Darbības mērķis  ir veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un tās sakārtošanu.

Asociācija apvieno

29 juridiskās personas un 29 fiziskas personas,   kopā 58 (2015. gada martā).

Pašvaldības, zinātniski – pētnieciskās organizācijas, projektēšanas institūtus, augstākās mācību iestādes, uzņēmumus, kuri veic sadzīves, rūpniecības un citu tautsaimniecības nozaru neizmantoto izejvielu un atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, izpēti, attiecīgo projektu izstrādi, ekspertīzi un speciālistu sagatavošanu.

Darbības virzieni

Sadarbojas ar vides un nozaru nevalstiskajām organizācijām, valsts vides aizsardzības iestādēm, komersantiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm un citiem interesentiem.

Piedalās normatīvo un likumdošanas aktu izstrādē, kā arī vietējo un nacionālo stratēģiju attīstīšanā, konferencēs un citos starptautiskos pasākumos.

Veicina informācijas, pieredzes, tehniskās kompetences apmaiņu un profesionālās kvalifikācijas ieguvi atkritumu saimniecībā.

Izstrādā un koordinē projektus par ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem (LIFE, 6. Ietvarprogramma, INTERREG, eeagrant EEZ, LVAF u.c.), kā arī apmācību programmas, mācību kursus un mācību līdzekļus.

Rīko konferences, seminārus, apmācību kursus un programmas pašvaldību speciālistiem un uzņēmumu pārstāvjiem.

Izdod atkritumu saimniecības nozares grāmatas.

Sniedz ekspertīzes un konsultācijas projektu sagatavošanā, pašvaldības atkritumu saimniecību novērtēšanā un attīstības plānošanā, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu kritēriju sagatavošanā.

Galvenie uzdevumi

Sekmēt sadzīves un bīstamo atkritumu, tai skaitā sadzīves bīstamo atkritumu samazināšanu, otrreizēju izmantošanu, jaunu pārstrādes un noglabāšanas tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu praksē.

Veicināt vietējās sabiedrības līdzdalību kompleksas atkritumu saimniecības sistēmas ieviešanā – radīto atkritumu samazināšanā, otrreizējās izmantošanas, pārstrādes un enerģijas atguves tehnoloģiju praktiskā ieviešanā.

Pārstāv

Biedrības biedrus un atkritumu saimniecības nozari valsts un starptautiskā līmenī;

Starptautiskā Atkritumu saimniecības asociācija ISWA nacionālais biedrs (www.iswa.org).

Eiropas Komposta tīkla (ECN) biedrs (www.compostnetwork.info)